IMG-LOGO
Препорачано од
gifing logo

Политика за приватност

Оваа политика на приватност дава општи информации за начинот накој ги собираме, одржуваме и управуваме со личните податоци, секогаш кога ја посетувате нашата интернет страна и/или користитенекоја од нашите административни услуги. Ги собираме само ониелични податоци кои се неопходни за обезбедување на нашите административни услуги и/или да ги оствариме активностите зазаштита на личните податоци .

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е Унимеркант - Кетеринг/Dish Wish, соседиште на ул. Скупи бр. 6/9, Скопје, Република Северна Македонија.

Активностите на обработка поврзани со on-line услугите достапнипреку интернет страната на Унимеркант – Кетеринг/Dish Wish, сеизвршуваат од страна на техничкиот персонал одговорен за овиеуслуги или лицата задолжени за извршување на предметнитеактивности. Активностите за обработка поврзани со нашитеадминистративни услуги се извршуваат од страна на нашитеадминистративни службеници, врз основа на нивните службенидолжности и принципот,треба да знае” (“need to know”) .

Чии податоци можеме да собираме?

Можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории налица:

  • лица кои ги користат услугите на Унимеркант - Кетеринг/DishWish, на пример, оние кои се претплатиле на нашите услуги илиучествувале во нашите анкети – Лицата кои се претплатиле за даги користат нашите услуги, можат да ја откажат својатапретплата во било кое време, на едноставен начин .

Категории на податоци кои се обработуваат

1. Податоци за навигација
При зачленување на нашата интернет страна секој посетител ги оставаследните лични податоци:

  • Име и презиме
  • Адреса
  • Телефонски број
  • Меил адреса
  • Трансакциска сметка

Се креира база на податоци каде ќе се зачуваат податоците наклиентите.

2. Податоци кои корисниците доброволно ги доставуваат

Единствените лични податоци кои ги прибираме од Вашата посета нанашата веб- страна, се оние кои Вие доброволно ги доставувате законкретни цели, како би ни овозможиле да ги оствариме нашитеуслуги.

Не споделуваме податоци за Вас и/или за Вашата посета на нашата вебстрана, на трети лица, освен кога станува збор за пријавување назлонамерен напад или во други случаи предвидени со закон. Освен побарање од Дирекцијата за заштита на лични податоци во постапка заутврдување на повреда на лични податоци.

Вашите лични податоци ги собираме директно од Вас. Во времето насобирање, ќе бидете информирани за специфичните цели за коиВашите лични податоци се собираат.

3. Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со применливитеинтерни процедури на Унимеркант - Кетеринг/Dish Wish, за периодотпотребен за постигнување на целта на обработката, односно за да гиобезбедиме соодветните административни услуги побарани одкорисниците

Што се случува доколку не можеме да ги собереме Вашителични податоци?

Доколку не ги добиеме сите податоци кои ни се потребни за Вас,можеби нема да бидеме во можност да Ви ги обезбедиме бараните услуги.

Кои се Вашите права?

Вашите права на увид во збирките на лични податоци, дополнување,измена и бришење на личните податоци, спречување на користење на личните податоци, можете да ги остварите со поднесување на барањеза утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоцидо Дирекцијата за заштита на личните податоци, на следнава адреса:Бул. Гоце Делчев18 (14 кат), 1000, Скопје.


За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права зазаштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиотофицер за заштита на лични податоци Томислав Богдановски на e-mail: bogdanovskitomislav@yahoo.com .

Согласност за собирање на лични податоци

Со запознавањето со оваа политика и последователното упатување нанашите интернет услуги, корисниците даваат согласност за начинот наобезбедување на услугите на Унимеркант - Кетеринг/Dish Wish, прекуформите за комуникација достапни на нашата веб страна.